Nowe kryterium dochodowe i zmiana wysokości zasiłków na okres zasiłkowy 2015/2016 !

Dodano 2015-11-02

Od dnia 1 listopada 2015 do dnia 31 października 2017 zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

  • 674 zł na osobę albo
  • 764 zł na osobę, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym)

Zasiłek rodzinny:

1) na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

2) na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

3) na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

89 zł

118 zł


129 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 

z tytułu urodzenia dziecka

1000 zł

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400 zł

z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych

 
185 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci albo 250 zł na dziecko niepełnosprawne

 

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego


90 zł

 

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

- na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

- na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

80 zł


100 zł

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

 105 zł

 

  63 zł

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

100 zł

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka

1000 zł

zasiłek pielęgnacyjny

153 zł

świadczenie pielęgnacyjne

1200 zł

specjalny zasiłek opiekuńczy

520 zł

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X