NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Dodano 2015-12-17

1 stycznia 2016 roku w życie wchodzi Ustawa o nieopłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ustawodawca obowiązek zapewnienia dostępu do takiej formy pomocy nałożył na powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie. W związku z realizacją ustawy od nowego roku nie będzie już działał punkt porad prawnych, który funkcjonował w Urzędzie Miejskim.

W Pszczynie takie porady udzielane będą w lokalu przy ul. 3 maja 15 – pięć dni w tygodniu, przez cztery godziny dziennie.


Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

Poniedziałek: od godz. 12.00 do 16.00

Wtorek: od godz. 8.00 do 12.00

Środa: od godz. 14.00 do 18.00

Czwartek: od godz. 8.00 do 12.00

Piątek: od godz. 8.00 do 12.00

 

W ustawie dokładnie określona została grupa osób, którym przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz jakiego zakresu ma dotyczyć.

Osoby, które mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:

- Osoba fizyczna, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
- Osoba posiadająca ważną Kartę Dużej Rodziny
- Kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
- Weterani posiadający ważna legitymację weterana albo weterana poszkodowanego
- Osoba, która nie ukończyła 26 lat
- Osoba, która ukończyła 65 lat
- Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Koniecznym jest również przedstawienie oryginału o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, przedłożenia Karty Dużej Rodziny, zaświadczenia weterana bądź kombatanta, wylegitymowanie się dowodem osobistym. Osoba uprawniona musi oświadczyć, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności uprawniających do bezpłatnej porady prawnej.

Bezpłatne porady prawne dotyczą poniższych zagadnień:

 - Udzielanie informacji osobie uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
- Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązanie jej problemu prawnego,
- Udzielenie pomocy w sporządzeniu pisma w sprawach wymienionych powyżej (nie dotyczy to pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym i sądowym lub pism w toczącym się postępowaniu sadowo-administracyjnym)
- Sporządzenie projektu pism o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

- Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- Z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
- Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

W powiecie pszczyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana będzie na terenie każdej gminy.

 

 

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X