Zaproszenie do udziału w projekcie "Śląskie Centrum Aktywizacji".

Dodano 2016-08-05


Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych i znalezieniem zatrudnienia zapraszamy do udziału w projekcie „Śląskie Centrum Aktywizacji”.


Projekt skierowany jest do:
- Osób powyżej 29 roku życia
- Bezrobotnych bądź biernych zawodowo
- O niskich kwalifikacjach zawodowych (wyksztalcenie najwyżej średnie)
- Zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.


Punkty premiujące otrzymują osoby:
- powyżej 50 roku życia - weryfikowany na podstawie numeru PESEL,
- z orzeczeniem o niepełnosprawności – weryfikowane na podstawie oświadczenia Uczestnika o niepełnosprawności oraz orzeczenia, aktualnego na dzień podpisania Umowy (do wglądu koordynatora projektu).


W ramach projektu oferujemy:
- Płatny 5-miesięczny staż zawodowy (stypendium 1185zł miesięcznie netto),
- Pomoc w planowaniu kariery i znalezieniu pracy,
- Bezpłatne kursy zawodowe,
- Zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie.

W ramach projektu uczestnicy mają do dyspozycji:
- Doradcę zawodowego – 3 godziny/1 uczestnika,
- Psychologa – 3 godziny/1 uczestnika,
- Pośrednika Pracy – 3 godziny/1 uczestnika,
- Coacha – 3 godziny/1 uczestnika.

Uczestnicy wezmą udział w 5 dniowych warsztatach (6 godzin x 5 dni = 30 godzin/1 uczestnika):
- Polityka zrównoważonego rozwoju i równości szans
- Warsztaty z doradcą zawodowym
- Warsztaty z psychologiem


W ramach projektu każdy uczestnik zostanie skierowany na minimum 1 kurs lub szkolenie służące podniesieniu jego kwalifikacji zawodowych.

Na podstawie szczegółowej analizy predyspozycji zawodowych, umiejętności, motywacji i oczekiwań Uczestnika projektu zostanie wybrane miejsce realizacji stażu zawodowego. Czas trwania stażu 5 miesięcy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia uczestnika na aktywizacja@profesja-poznan.pl lub kontakt telefoniczny pod nr tel. 537 838 222.


Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nazwa Osi Priorytetowej VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

 

PLAKAT - tutaj

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X