Zmiany w świadczeniach rodzinnych.

Dodano 2010-04-09

JEDNORAZOWA  ZAPOMOGA  Z  TYTUŁU  URODZENIA  SIĘ  DZIECKA
ORAZ  DODATEK  DO  ZASIŁKU  RODZINNEGO  Z  TYTUŁU  URODZENIA  DZIECKA  OD  31  MARCA 2010

Od dnia 31 marca 2010 r. na skutek zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych następuje zmiana zasad ustalania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, tj.:
W okresie od dnia 31 marca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., aby uzyskać prawo do powyższych świadczeń oprócz wniosku, dowodu stwierdzającego tożsamość  osoby składającej wniosek oraz aktu urodzenia dziecka należy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza lub położną. Wzór zaświadczenia jest dowolny.

W okresie 6 miesięcy  od wejścia w życie w/w ustawy tj. do dnia 30-09-2010 r. osoby, które nie otrzymały powyższych świadczeń z powodu niespełnienia poprzednio obowiązujących wymogów ustawy, mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę powyższych  świadczeń na  nowych zasadach, nawet jeśli dziecko ukończyło 12 miesięcy.  (dotyczy osób, które pomiędzy 1 listopada 2009 r. a 30-03-2010 z powodu niespełnienia, czy braku stosownego zaświadczenia otrzymały decyzję odmowną lub pozostawiono wniosek bez rozpatrzenia).

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X