Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje:

Dodano 2017-02-02

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, iż w roku 2017 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę tj. ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych.

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc dostępne są na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl

Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, oraz w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, a w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów.

Kombatanci uprawnieni są do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, jak również do przyjęcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Istotnym uprawnieniem jakie posiadają kombatanci jest także prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Urząd podpisał w dniu 3 stycznia 2017 r. porozumienie z Centralnym Ośrodkiem Sportu, na mocy którego członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej będą mogli wypoczywać w podległych COS Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w szczurku, Zakopanem, Władysławowie-Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spale na specjalnych, preferencyjnych warunkach – szczegóły i dokumenty znajdują się na stronie internetowej Urzędu.

Od dnia 31 sierpnia 2015 r. na podstawie ustawy o działaczach opozycji komunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych osoby uprawnione mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Szczegóły dotyczące uzyskania w/w świadczenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu.

Świadczenie pieniężne jak i pomoc pieniężna udzielane przez Urząd nie podlegają opodatkowaniu i nie są traktowane jako dochód zarówno w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych jak i ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto zgodnie z ustawą o działaczach opozycji komunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej, a samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom uprawnionym w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X