Kierunek PRACA - kompleksowy program aktywizacji NEET

Dodano 2017-02-15

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej min. 100 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. Projekt zakłada objęciem 100 uczestników następującym wsparciem:

- wsparcie psychologiczne w procesie identyfikacji potrzeb/poziomu motywacji/predyspozycji Uczestnika podczas rekrutacji,
- identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
- pośrednictwo pracy: wsparcie o charakterze ciągłym przez cały czas trwania projektu, analiza rynku pracy i dostępnych ofert, pomoc w poszukiwaniu spersonalizowanych ofert pracy dla Uczestnika w oparciu o zidentyfikowane potrzeby/możliwości/oczekiwania,
- treningi i warsztaty grupowe: Zmotywowani - Aktywni – szkolenie motywacyjne, Kształtowanie Umiejętności Społecznych,
- wsparcie psychologiczne Uczestnika projektu w zależności od potrzeb,
- szkolenia zawodowe dostosowane do możliwości Uczestnika projektu, każde szkolenie zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, stypendium szkoleniowe w wysokości 997,40 zł brutto/150h szkoleniowych,
- staż zawodowy – dobór miejsc stażowych zgodnie z odbytymi szkoleniami zawodowymi. Okres trwania stażu to 3 miesiące. Stażysta otrzyma: badania lekarskie, szkolenie BHP u pracodawcy, odzież roboczą (jeśli dotyczy), wsparcie opiekuna stażu, stypendium za każdy przepracowany miesiąc w wysokości 1750 zł brutto.

Kto może skorzystać ze wsparcia:
- osoby w wieku 18-29 lat
- osoby zamieszkałe w województwie śląskim
- osoby niepracujące niezarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy
- osoby o niskich kwalifikacjach

Rekrutacja do projektu trwa do 31 lipca 2017r.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

W kwestiach merytorycznych związanych z projektem proszę o kontakt z koordynatorem Panią Agatą Czerwieńską-Szczotka tel. 606-313-763 lub Specjalistą ds. Rekrutacji Panią Alicją Sanchez Moyano tel. 508-024-093.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X