Projekt "Społeczność siłą rozwoju - rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczynska" - informacje.

Dodano 2017-06-12

Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie informuje:

W związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałowskim Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. "Społeczność siłą rozwoju - rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) o zakresie projektu i planowanych działaniach:

Celem głównym projektu jest ułatwienie dostępu do przystępnych, niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Celem szczegółowym jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegajacych ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na całym obszarze LSR Ziemia Pszczynska (LSR ZP). Grupą docelową będą osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. Dla osób wykluczonych projekt zakłada opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, pomoc psychologiczną i rehabilitacyjną w domach niesamodzielnych. Dla otoczenia budowanie sieci wsparcia, warsztaty dot. pielęgnacji, pomoc psychologiczną. Liczba zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym wyniesie w programie 33 osoby. Liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych wyniesie 5 szt. Miejscem realizacji projektu jest cały obaszr LSR czyli: powiat pszczyński (bez miasta Pszczyna) Bieruń, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Ornotowice.

Projekt będzie realizowany w okresie od 3 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Nabór osób niesamodzielnych do objęcia opieką, a także rekrutacja opiekunów i specjalistów do realizacji świadczeń trwa od 5 czerwca br.

Wszelkie dodatkowe informacji zamieszczone są na stronie internetowej Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie:
http://hospicjumojcapio.pless.pl w zakładce Niesamodzielni oraz w aktualnościach.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X