Zasady udzielania pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych zgodnie z wytycznymi MSWiA

Dodano 2010-05-25

 1. Wydatki te przeznaczone sa na pomoc dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne. (Zatem sam fakt zalania gospodarstwa domowego bez odniesienia szkód nie jest podstawą do udzielania pomocy finansowej).
 2. Środki wypłacane są w formie zasiłku celowego - na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej.
 3. W przypadku, gdy w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu prowadzonych jest faktycznie kilka gospodarstw domowych przez poszczególne rodziny lub osoby, pomocą może być objęta każda z nich.
 4. Podstawą do określenia wysokości przyznanej pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez ośrodek pomocy społecznej.
 5. Kwota zasiłku dla rodzin lub osób najbardziej poszkodowanych nie powinna przekroczyć 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zlotych)
 6. Przy określaniu wysokości zasiłku nalezy brać pod uwagę:
  - mozliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym),
  - prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe,
  - rzeczywiste starty w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, żywność i dostęp do wody pitnej),
  - czy w poszkodowanych rodzinach dzieci będą mogły podjąć lub kontynuować naukę,
  - czy jest możliwość zapewnienia opieki medycznej i zakupu leków dla poszkodowanych, w tym zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem,

  Wypłaty zasiłków celowych dla poszkodowanych osób lub rodzin dokonywane są przez ośrodek pomocy społecznej.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X