Konsultacje społeczne - 1.

Dodano 2011-04-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje społeczne, które odbędą się w dniu 18.04.2011 r. w godz. 9.00 – 11.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie (ul. J. Kilińskiego 5a, I piętro).

Konsultacje dotyczyć będą projektu uchwały w sprawie „upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów stosownie do przepisów rozdziału 8a Pomoc materialna dla uczniów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)” oraz projektu uchwały „w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna”. Opinie  i uwagi do projektów w/w uchwał można zgłaszać także drogą elektroniczną: opspszczyna@wp.pl lub pisemnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna w terminie od dnia 15.04.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.

Projekt w/w Uchwały oraz Zarządzenie Burmistrza znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pszczyna.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X