Od 1 października 2008 r. - zmiany w świadczeniach dla osób uprawnionych do alimentów.

Dodano 2008-06-09

UWAGA!
OD 1 PAŹDZIERNIKA 2008r
. zmiany w świadczeniach dla osób uprawnionych do alimentów.

LIKWIDACJA ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ,
powstanie


FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Od 1 października 2008r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a tym samym zostaje zlikwidowana zaliczka alimentacyjna.  

Świadczenia z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO przysługują:

- osobie uprawnionej do alimentów od rodziców na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:

- do ukończenia przez nią 18 roku życia albo

- do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej albo

- bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł (netto)

Świadczenia z funduszu nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

- jest pełnoletnia i posiada własne dziecko

- zawarła związek małżeński

Wysokość świadczenia – kwota bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł.

Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, którym dla mieszkańców Gminy Pszczyna jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a.

Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji., zaświadczenia i oświadczenia zawierające informacje
o wysokości dochodu, dokumenty pozwalające stwierdzić wiek osoby uprawnionej oraz inne określone przepisami ustawy.

Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku.

Wnioski o świadczenie z funduszu można składać od 1 sierpnia br. Druki wniosków będą udostępnione po ukazaniu się Rozporządzenia określającego wzór tego dokumentu.

Ze względów organizacyjnych wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego będą realizowane w systemie bezgotówkowym czyli za pomocą kart przedpłacowych, bądź na konta świadczeniobiorców. Dlatego też zobowiązuje się świadczeniobiorców do założenia konta bankowego.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X