Informacja nt. kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Dodano 2014-09-01

Od 1 lipca br. trwa przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków od osób niepełnosprawnych o przyznanie nowych kart parkingowych. Wszystkie osoby niepełnosprawne są informowane o terminie odbioru karty z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Nowe karty parkingowe zostaną przyznane osobom:

-  niepełnosprawnym  zaliczonym do znacznego albo umiarkowanego* stopnia niepełnosprawności mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;  

-  osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16. roku życia mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karty parkingowe wydawane są na podstawie wniosku osoby niepełnosprawnej przez przewodniczącego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Wniosek wraz ze zdjęciem należy złożyć osobiście* do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego dla miejsca stałego pobytu osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna zostanie w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku poinformowana o terminie odebrania karty parkingowej lub  przyczynach odmowy przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

* Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

** Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Mieszkańcy gminy Pszczyna mogą składać wnioski w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, ul. Raciborska 20, 44-200 Rybnik, tel. 32 423 72 02.

Poniżej - wzór wniosku o wydanie karty parkingowej:

Wniosek o wydanie karty parkingowej - wzór (PDF 170KB)

Więcej informacji na stronie internetowej: www.pzon.rybnik.pl

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X