Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Ostrzeżenie - podszywanie się pod opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie - informacja TUTAJ

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności.

Co mogą obejmować usługi opiekuńcze?

1.W zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych:

● utrzymywanie czystości w pokoju osoby wymagającej usług poprzez bieżące porządki oraz utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego, wynoszenie śmieci;
● mycie okien w mieszkaniu (2 razy w roku) u osób bez rodziny;
● przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety oraz mycie naczyń stołowych używanych do przygotowania i spożycia posiłku przez klienta;
● przygotowanie produktów lub posiłków na część dnia, w której klient zostanie sam (podwieczorek, kolacja);
● zakup artykułów spożywczych i niezbędnych artykułów przemysłowych w sklepie najbliższym miejsca zamieszkania klienta oraz pomoc przy sporządzaniu listy zakupów;
● pomoc przy spożywaniu posiłków, o ile wymaga tego klient;
● dostarczanie jednego gorącego posiłku z jadłodajni/stołówki;
● pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
● pomoc w ogrzewaniu mieszkania poprzez palenie w piecu, przynoszenie opału maksymalnie 5 kg jednorazowo

2. W zakresie opieki higieniczno-sanitarnej:

●  pomoc przy kąpieli osobom niepełnosprawnym (chodzącym) w tym czesanie, ubieranie,  obcinanie paznokci;
●  mycie osoby sprawnej ruchowo w łazience: prysznic/wanna/miska;
●  mycie osoby obłożnie chorej (leżącej) na łóżku chorego;
●  zmiana bielizny osobistej i pościelowej według potrzeb klienta;
●  pranie bielizny osobistej i pościelowej pod warunkiem posiadania przez klienta pralki  automatycznej, względnie noszenie bielizny do pralni;
●  przesłanie łóżka osoby wymagającej usług opiekuńczych;
●  układanie chorego na łóżku;
●  pomoc przy  załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana pampersów w razie stosowania.

3. W zakresie pielęgnacji zleconej przez lekarza:

● pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej lub zamówienie wizyty lekarskiej i pielęgniarskiej domowej, utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem rodzinnym;
● realizacja recept lekarskich na koszt klienta;
● zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń;
● dozowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza według rozpisanego dawkowania;
● powiadomienie rodziny, lekarza, pracownika socjalnego o istotnych zmianach wskazujących  na pogorszenie stanu zdrowia klienta.


4. W zakresie pomocy w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby:

● podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań;
● organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich i rodzinnych;
● organizowanie spacerów;
●  czytanie;
● zamawianie wizyt duchownych;
● podtrzymywanie osób starszych w ich samodzielności i sprawności.


Wymiar i zakres usług Ośrodek Pomocy Społecznej ustala indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy. Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,  pielęgnację zleconą przez lekarza oraz pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby tego potrzebującej.
Usługi opiekuńcze realizowane przez OPS w Pszczynie wykonywane są przez opiekunki zatrudnione przez tutejszy Ośrodek.
Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr XXXV/437/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r.  Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług zależy od dochodu osoby ubiegającej się o taką formę pomocy.


Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie przepisu art. 18 ust 3 ustawy o pomocy społecznej gmina organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usługi określone są w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr.189, poz. 1598 z późn. zm).
Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób:
• z zaburzeniami psychicznymi, czyli osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),
• z niepełnosprawnością intelektualną,
• wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.
w wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia, nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym.
Przy określeniu komu przysługuje pomoc w formie usług specjalistycznych zastosowanie ma ogólna zasada dotycząca usług, zapisana w ustawie o pomocy społecznej. Zasada ta wskazuje, że pomoc w formie usług specjalistycznych może być przyznana osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia takich jak środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy.
Co obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi?
Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą obejmować:
• uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, w tym funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy, organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji),
• interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną,
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie świadczeń, wypełnianie dokumentów),
• wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (szukanie informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, rozwiązywanie problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku),
• pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, usamodzielnianie finansowe),
• usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami lekarskimi, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego),
• pomoc mieszkaniową (w uzyskaniu mieszkania, organizowaniu drobnych remontów, napraw, kształtowanie właściwych relacji z sąsiadami),
• zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają ich zapewnionych.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ale także usługi specjalistyczne dla pozostałych grup) są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: m.in. psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć te usługi). Dodatkowo, specjaliści świadczący usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż: m.in. w szpitalu psychiatrycznym, w środowiskowym domu samopomocy, domu pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą także świadczyć osoby, które nabyły doświadczenie pracując już w ramach tego rodzaju usług.
Organizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Procedura ubiegania się o wsparcie jest podobna do procedury dotyczącej ubiegania się o usługi opiekuńcze. O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy zwrócić się więc do ośrodka pomocy społecznej. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług. Zaświadczenie to powinien wystawić lekarz psychiatra lub neurolog. W zaświadczeniu lekarz może określić ilość godzin usług, jakie powinny być udzielone danej osobie. Jednak o ilości godzin ostatecznie zadecyduje OPS.
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr XXXV/437/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r.  Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług zależy od dochodu osoby ubiegającej się o taką formę pomocy.

 

Uchwała Nr XXXV/437/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PDF 2,3MB)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (PDF 39KB)

X

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X