Informacje ogólne

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ funkcjonujący w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie rozpoczął swoją działalność w marcu 2006 roku.Zadaniem Klubu jest przede wszystkim wspieranie osób bezrobotnych z terenu Gminy Pszczyna, a korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Formuła Klubu ma umożliwić wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają osoby długotrwale bezrobotne.

Głównym celem KIS jest:

 • minimalizowanie skutków bezrobocia,
 • promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej,
 • przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np. w ramach prac społecznie użytecznych,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.


KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Pszczynie spełnia wiele funkcji:

 • przygotowuje i prowadzi szkolenia i warsztaty oraz grupy wsparcia,
 • oferuje poradnictwo z zakresu informacji zawodowej,
 • oferuje pomoc psychologiczną indywidualną i grupową,
 • oferuje pomoc prawną,
 • udostępnia fachową bibliotekę,
 • oferuje nieodpłatny dostęp do Internetu i telefonu w celu poszukiwania pracy dla Klientów Klubu,
 • oferuje nieodpłatny dostęp do prasy,
 • oferuje pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji zawodowych,
 • oraz możliwość napisania ich na komputerze,
 • oferuje dostęp do aktualnych ofert pracy oraz szkoleń i kursów podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje zawodowe.

W ramach Klubu zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej. Dla osób zakwalifikowanych do grup warsztatowych prowadzone są zajęcia aktywizujące i psychoedukacyjne.
Zajęcia prowadzą psycholog, doradca zawodowy, Lider Klubu Pracy, prawnik i informatyk.
Rekrutacją uczestników do kolejnych edycji KIS zajmuje się Dział Pomocy i Pracy Socjalnej Ośrodka.
Warsztaty grupowe Klubu Integracji Społecznej odbywają się dwa razy w tygodniu, w czterogodzinnych sesjach, a zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w wymiarze 2 godzin na uczestnika Klubu realizowane są przez cały okres trwania edycji. Poszczególne edycje trwają około 3 miesiące i obejmują 23 dni warsztatowe.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

 1. Integrację grupy.
 2. Zajęcia reintegracyjne realizowane poprzez :
  a) reintegrację społeczną
  tj. pracę nad identyfikacją własnych zasobów i umiejętności, pracę nad budowaniem pozytywnej samooceny, radzenie sobie ze stresem, trening zachowań asertywnych, warsztat z zakresu poprawnej komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji,
  b) reintegrację zawodową - kształtowanie postawy pro-aktywnej tj.
  warsztaty z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz wiedzy o rynku pracy, tworzenia dokumentacji aplikacyjnej, symulacja rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą (sesja z kamerą).
 3. Poradnictwo zawodowe - tworzenie wraz z doradcą zawodowym Indywidualnych Planów Działania.
 4. Poradnictwo prawne.
 5. Zajęcia edukacyjne z zakresu podstaw wiedzy o komputerze i Internecie.
  Uzupełnieniem zajęć prowadzonych w Klubie w ramach propagowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu są organizowane raz w roku wycieczki wyjazdowe.

Pracę KIS koordynuje starszy specjalista pracy socjalnej mgr Aleksandra Faron

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X