Realizacja w roku 2008

„EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE PSZCZYNA"

Począwszy od miesiąca marca 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie rozpoczął przygotowania do wdrażania projektu szkoleniowego dla osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W Klubie "13" Pszczyńskiego Centrum Kultury zostało zorganizowane spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych skorzystaniem z oferty szkoleniowo-edukacyjnej. Z zaproszenia skorzystało 70 osób, które  wypełniły ankiety potwierdzające chęć uczestnictwa w projekcie. Środki finansowe jakimi może dysponować OPS w ramach środków unijnych pozwoliły na wyłonienie grupy 24 osób, mogących skorzystać w tym roku ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera Priorytet VII-Promocja integracji społecznej obejmujący działania polityki integracji społecznej, której celem jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenia ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.
Beneficjenci projektu zgodnie ze swoimi oczekiwaniami skorzystają w tym roku z możliwości bezpłatnej nauki w Liceum  Ogólnokształcącym w trybie eksternistycznym, a także z kursów komputerowych oraz zawodowych.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X