Realizacja w roku 2009

„EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE PSZCZYNA”

 

Zgodnie z wcześniejszym planem realizacji projektu unijnego w styczniu 2009 r. rozpoczęliśmy kolejną edycję. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Grupę docelową w tym roku tworzy 35 osób w tym 6 osób, które kontynuują rozpoczęty w zeszłym roku instrument aktywizacji edukacyjnej(uzupełniają wykształcenie na poziomie szkoły średniej). 

Liczba uczestników projektu wynika z możliwości wsparcia w ramach przyznanej kwoty dofinansowania na rok 2009 oraz z założenia zapewnienia wsparcia jednostkowego jak najwyższej jakości.

Beneficjenci projektu w pierwszej części jego realizacji skorzystają z zajęć z doradcą zawodowym, psychologiem oraz liderem klubu pracy (zajęcia w formie warsztatowej oraz spotkań indywidualnych). Poddając analizie zeszłoroczny projekt zauważyliśmy konieczność zwiększenia działań podnoszących poziom społeczno-zawodowych kompetencji u beneficjentów, co wpłynie na efektywność założonych przez nas celów. 

Po zrealizowaniu tej części zajęć zastosowane zostaną instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej jak i usługi wspierające aktywizację zawodową. Przewiduje się zastosowanie instrumentów aktywnej integracji dostosowanych do indywidualnych potrzeb beneficjentów ostatecznych.

W ramach instrumentów aktywizacji zawodowej planujemy uczestnictwo naszych beneficjentów w kursach zawodowych m.in.: Specjalista ds. kadr i płac, Fryzjer, Bukieciarstwo z aranżacją wnętrz, Krój i szycie, Prawo jazdy kategoria C, Operator koparko-ładowarek w zakresie III klasy uprawnień, Kucharz, Prowadzenie magazynu/hurtowni z zastosowaniem komputera oraz kas fiskalnych, Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej przewidujemy zorganizowanie usługi edukacyjnej polegającej na uzupełnieniu wykształcenia na poziomie szkoły średniej umożliwiającym przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X