Realizacja w roku 2010

Informacja dotycząca projektu systemowego realizowanego przez Gmina Pszczyna/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie w ramach POKL,  Poddziałanie 7.1.1
 

Tytuł projektu: „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Pszczyna”
 

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ,będących w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących teren gminy Pszczyna, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wykluczenie społeczne wiąże się nie tylko z problemami, wynikającymi tylko i wyłącznie z braku zatrudnienia, ale również z niemożnością uczestniczenia w pełni w życiu społeczno-zawodowym .Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu polega więc także na udzielaniu pomocy w postaci materialnej i niematerialnej osobom, które nie są w stanie pokonać różnych barier i problemów społecznych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest konieczność elastycznego dostosowania kwalifikacji zawodowych do istniejących potrzeb i sytuacji na rynku pracy, który jest obecnie rynkiem wyspecjalizowanym. Zróżnicowanie ofert rynku pracy w Pszczynie niesie za sobą konieczność rozwoju posiadanych kwalifikacji bądź też całkowitej ich zmiany. Uzupełnienie kwalifikacji wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi, których bez wsparcia EFS nie jest w stanie sfinansować OPS swoim klientom ani też klient sam własnym nakładem.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności funkcjonowania OPS w Pszczynie w odniesieniu do narastających potrzeb edukacyjnych, szkoleniowych oraz doradczych osób bezrobotnych oraz zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów OPS gminy Pszczyna.
Wszechstronne podejście do rozwiązania problemu ułatwi osiągnięcie celów szczegółowych:

  • rozszerzenie oferty pomocowej OPS w Pszczynie o rodzaje działań, które do tej pory nie były oferowane przez OPS,
  • zmniejszenie ilości osób korzystających ze wsparcia finansowego OPS uzyskane poprzez nabycie lub podniesienie ich kompetencji społecznych i zawodowych,
  • wzrost poziomu wykształcenia,
  • zatrudnienie dodatkowych pracowników, których działania przyczynią się do zwiększenia jakości wsparcia udzielanego klientom OPS.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej z terenu Gminy Pszczyna. Konieczność oraz zakres i skala wsparcia tej kategorii osób będą określone na podstawie indywidualnych kontraktów socjalnych. Poprzez działania skierowane na osoby pozostające bez zatrudnienia OPS będzie aktualizował  kwalifikacje zawodowe oraz działał na rzecz zmniejszenia wielowymiarowości następstw bezrobocia, gdyż zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne z powodów ekonomicznych, psychologicznych i społecznych. Liczba uczestników projektu będzie wynikała z możliwości wsparcia w ramach przyznanej kwoty dofinansowania oraz z założenia zapewnienia wsparcia jednostkowego jak najwyższej jakości.


Zadanie "Aktywna Integracja"

W ramach projektu realizuje się zadanie pt. : „Aktywna integracja” w którym stosuje się instrumenty aktywnej integracji dostosowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów. Dobór instrumentów koresponduje z możliwościami i potrzebami osób w projekcie. Priorytetowo traktuje się zajęcia z zakresu doradztwa psychologicznego i zawodowego (indywidualne i grupowe) gdyż zauważono konieczność zwiększenia działań podnoszących poziom społeczno-zawodowych kompetencji beneficjentów, co wpływa bezpośrednio na efektywność założonych przez nas celów. Po odbyciu zajęć warsztatowych i indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym i liderem klubu pracy, beneficjenci wybierają kurs zawodowy/załącznik nr1/, dający możliwość podniesienia bądź zmiany swoich dotychczasowych kwalifikacji oraz otrzymania zaświadczenia, świadectwa bądź innego dokumentu poświadczającego o ukończeniu kursu i zdobytych umiejętnościach.

Podczas każdej edycji projektu dla beneficjentów realizuje się także warsztaty pt. „Tworzenie wizerunku zewnętrznego dla potrzeb poprawnego prezentowania się na rynku pracy” oraz corocznie na koniec projektu organizowane jest spotkanie podsumowujące projekt z udziałem beneficjentów, osób obsługujących projekt oraz zaproszonych gości (spotkanie to odbywa się w ramach treningu kompetencji społecznych pt. „Rola nabytych kompetencji społeczno-zawodowych jako czynnik ułatwiający umiejętne poruszanie się po rynku pracy”.)
Realizacja tych działań zakłada podwykonastwo usług niemożliwych do samodzielnej realizacji przez OPS.
 

Projekt uwzględnia zasadę równych szans w zakresie dostępu do zatrudnienia oraz w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć. Wszelkie działania, które są realizowane skierowane są zarówno do kobiet jak i do mężczyzn.
 
Zaznaczyć należy, iż realizacja projektu umożliwia zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych- co ma wpływ na zwiększenie jakości wsparcia klientom OPS.

Z analizy danych z czerwca 2010r. wynika, że osoby, które zakończyły udział w projekcie zwiększyły poczucie możliwości znalezienia pracy poprzez wykształcenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, poprawiły umiejętności interpersonalne-komunikację, asertywność, autoprezentację: wzmocniły aktywność życiową i motywację do działań.
Biorąc pod uwagę podjęcie zatrudnienia wynika, że z grona osób biorących udział w projekcie w 2008r. - 50%, w 2009r- 43% znalazło zatrudnienie i posiada je do dziś.

Projekt systemowy: „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Pszczyna”
  realizowany przez :
Gmina Pszczyna/Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: od podpisania pierwszej umowy, tj.:08.07.2008 do nadal.

Środki na finansowanie projektu systemowego

Środki na finansowanie projektu systemowego realizowanego przez OPS przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i wynosiły:

Rok

Środki na dofinansowanieWkład własny
2008 262 891,03 zł 30 841,97 zł
2009                           295 796,60 zł 34 702,40 zł
2010                          243  639,58 zł 28 583,42 zł

 
W roku 2008 zorganizowano i zrealizowano następujące kursy zawodowe dla beneficjentów:

Nazwa kursu

Ilość osób
Kasy fiskalne z technikami sprzedaży oraz praktycznymi aspektami realizowania zasad GHP/GMP 11
Prowadzenie magazynu/hurtowni z zastosowaniem komputera oraz kas fiskalnych 21
Specjalista do spraw kadr i płac 2
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczna obsługa butli gazowych 7
Prawo jazdy kategoria B 9
Zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie szkoły średniej 13

W roku 2009 zorganizowano i zrealizowano następujące kursy zawodowe dla beneficjentów:

Nazwa kursu

Ilość osób
Kucharz 2
Krój i szycie 2
Modelowanie i szycie firan 3
Bukieciarstwo z aranżacją wnętrz 2
Specjalista do spraw kadr i płac 4
Fryzjer 1
Prawo jazdy kategoria C 1
Operator koparko-ładowarek w zakresie klasy III uprawnień 1
Prowadzenie magazynu/hurtowni z zastosowaniem komputera oraz kas fiskalnych 7
Zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie szkoły średniej 6
Weryfikacja uprawnień spawalniczych 1
Kosztorysowanie robót budowlanych 1
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczna obsługa butli gazowych 6

KURSY 2010

Nazwa kursu

Ilość osób
PROWADZENIE MAGAZYNU/HURTOWNI Z ZASTOSOWANIEM KOMPUTERA ORAZ KAS FISKALNYCH
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Pszczynie
I EDYCJA
-6 osób
II EDYCJA
-6 osób
OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI W ZAKRESIE KLASY III UPRAWNIEŃ
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Katowicach
- 2 osoby
PRAWO JAZDY KATEGORIA C
Firma Handlowo-Usługowa „Beta”
- 1 osoba
KUCHARZ
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Pszczynie
I EDYCJA
-2 osób
II EDYCJA
-5 osób
KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM ORAZ BUTLA GAZOWA(WYMIANA)
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Pszczynie
-3 osoby
SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Pszczynie
- 4 osoby
PRAWO JAZDY KATEGORIA B
Ośrodek szkolenia kierowców „Beta” Pszczyna
- 9 osób
SPAWANIE METODĄ MAG
- 3 osoby
WARSZTATY-
TWORZENIE WIZERUNKU ZEWNĘTRZNEGO DLA POTRZEB POPRAWNEGO PREZENTOWANIA SIĘ NA RYNKU PRACY
-Trening kompetencji-
Gabinet Kosmetyczny „AZIA”
Łężniak-Szendzielorz Grażyna
17 beneficjentek biorących udział w projekcie
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
PLANOWANIE RODZINY, PROFILAKTYKA I ZACHOWANIA PROZDROWOTNE
Beneficjenci biorący udział w projekcie

W roku 2011 planuje się zorganizowanie kursów zawodowych o podobnym zakresie tematycznym-kursy wybierane będą indywidualnie przez beneficjentów.

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X