Realizacja w roku 2011

Informacja dotycząca projektu systemowego realizowanego przez Gmina Pszczyna/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie w ramach POKL,  Poddziałanie 7.1.1
 

Tytuł projektu: „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Pszczyna”


Począwszy od miesiąca stycznia 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie rozpoczął kolejny rok realizacji projektu systemowego dla osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (cały projekt trwa od 2008 roku).
Na wstępie zostało zorganizowane spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych skorzystaniem z oferty szkoleniowo – edukacyjnej. Środki finansowe, jakimi dysponował OPS (311.210,00 zł), w ramach środków unijnych w roku 2011 pozwolił na wyłonienie grupy 35 osób, mogących skorzystać ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu


od podpisania pierwszej umowy, tj.: 08.07.2008 do nadal.
(wg umowy planowane zakończenie realizacji 31.12.2013r.)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, obejmuje działania polityki integracji społecznej, której celem jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pacy, a także podwyższenia ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.
Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest konieczność elastycznego dostosowania kwalifikacji zawodowych do istniejących potrzeb i sytuacji na rynku pracy, który jest obecnie rynkiem wyspecjalizowanym. Zróżnicowanie ofert rynku pracy w Pszczynie niesie za sobą konieczność rozwoju posiadanych kwalifikacji bądź też całkowitej ich zmiany. Uzupełnienie kwalifikacji wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi, których bez wsparcia EFS nie jest w stanie sfinansować OPS swoim klientom ani też klient sam własnym nakładem.
   
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności funkcjonowania OPS w Pszczynie w odniesieniu do narastających potrzeb edukacyjnych, szkoleniowych oraz doradczych osób bezrobotnych oraz zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów OPS gminy Pszczyna.
Wszechstronne podejście do rozwiązania problemu ułatwiło osiągnięcie celów szczegółowych:

  • rozszerzenie oferty pomocowej OPS w Pszczynie o rodzaje działań, które do tej pory nie były oferowane,
  • zmniejszenie ilości osób korzystających ze wsparcia finansowego OPS uzyskane poprzez nabycie lub podniesienie ich kompetencji społecznych i zawodowych,
  • wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców gminy,
  • zatrudnienie dodatkowych pracowników, których działania przyczynią się do zwiększenia jakości wsparcia udzielanego klientom OPS.

Priorytetowo traktuje się zajęcia z zakresu doradztwa psychologicznego i zawodowego (indywidualne i grupowe) organizowane dla wszystkich uczestników projektu, gdyż zauważono konieczność zwiększenia działań podnoszących poziom społeczno-zawodowych kompetencji uczestników, co wpływa bezpośrednio na efektywność założonych przez nas celów. Po odbyciu zajęć warsztatowych i indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym i liderem klubu pracy, uczestnicy  wybierają kurs zawodowy, dający możliwość podniesienia bądź zmiany swoich dotychczasowych kwalifikacji oraz otrzymania zaświadczenia, świadectwa bądź innego dokumentu poświadczającego o ukończeniu kursu i zdobytych umiejętnościach.

Uczestnicy projektu zgodnie ze swoimi oczekiwaniami skorzystali w roku 2011 z następujących form wsparcia, wynikających z instrumentów aktywnej integracji:

KURSY REALIZOWANE W ROKU 2011

 

Nazwa kursu/sygnatura

WykonawcaOkresIlość osóbKwota
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym/obsługa instalacji gazowych zamontowanych na wózkach
6/EFS/11
ZDZ w Katowicach/OKZ w Pszczynie 16.06.2011-16.07.2011 7 osób 8.050,00 zł
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym/obsługa instalacji gazowych zamontowanych na wózkach
15/EFS/11
ZDZ w Katowicach/OKZ w Pszczynie 20.10.2011-
21.11.2011
1 osoba 1.150,00 zł
Opiekun osoby starszej
7/EFS/2011
Bajun S.C
Zakład Oświaty Pozaszkolnej
20.06.2011-
25.07.2011
15 0sób 11.400,00 zł
Magazynier z obsługą komputera i kas fiskalnych
8/EFS/11
ZDZ w Katowicach/OKZ w Pszczynie 29.06.2011-
27.07.2011
10 osób 14.000,00 zł
Magazynier z obsługą komputera i kas fiskalnych
11/EFS/11
ZDZ w Katowicach/OKZ w Pszczynie 18.08.2011-07.09.2011 9 osób 12.600,00 zł
Kucharz
9/EFS/11
ZDZ w Katowicach/OKZ w Pszczynie 01.08.2011-
19.08.2011
10 osób 14.000,00 zł
Fryzjer
10/EFS/11
ZDZ w Katowicach/CKZ Bielsko-Biała 10.08.2011-
11.10.2011
1 0soba 2,500,00 zł
Specjalista ds. kadr i płac
12/EFS/11
ZDZ w Katowicach/OKZ w Pszczynie 12.09.2011-
29.10.2011
2 osoby 2.600,00 zł
Prawo jazdy kat. C
13/EFS/11
Firma Handlowo-Usługowa „BETA” 01.09.2011-
31.12.2011
2 osoby 2,602,00 zł
Prawo jazdy kat. B
14/EFS/11
Firma Handlowo-Usługowa „BETA” 27.09.2011-
31.12.2011
15 osób 21.060,00 zł
Zakładanie Podmiotów Ekonomii Społecznej-Spółdzielnia socjalna
16/EFS/11
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być razem” 05.12.2011-
06.12.2011
29 osób 2.950,00 zł

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X