Zasiłki szkolne

 

ZASIŁEK  SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.Zdarzenie losowe
, które kwalifikują do ubiegania się o zasiłek szkolny to w szczególności:

  • klęski żywiołowe np. pożar, powódź,
  • kradzieże,
  • wypadki,
  • śmierć członka rodziny,
  • wydatki związane z chorobą w rodzinie powodujące zaniedbanie potrzeb edukacyjnych ucznia,
  • inne szczególne okoliczności, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniają naukę ucznia.


Wniosek
o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul Kilińskiego 5a, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku,

Zasiłek może być udzielony
uczniowi raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego w formie:

  • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym - na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek szkolny, jeżeli zakres potrzeb edukacyjnych ucznia lub słuchacza wykracza poza formę pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub gdy organ przyznający stypendium uzna za niemożliwe spełnienie warunku uprzedniego dostarczenia oryginałów faktur i innych dowodów poniesionych wydatków edukacyjnych. W tym przypadku organ przyznający zasiłek zwalnia wnioskodawcę z obowiązku rozliczania się z otrzymanego zasiłku szkolnego. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe   na cele edukacyjne,
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- jest udzielana poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza podręczników lub wyposażenia wskazanego przez wnioskodawcę    i zaakceptowanego przez szkołę lub na podstawie częściowej lub całkowitej refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, o poniesionym wydatku edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego jednorazowo  od 124,00 zł do 620,00 zł.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. z dnia 05.07.2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.);
  • Uchwała nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna         

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X