Gdzie szukać pomocy?

Placówki i punkty pomocy ofiarom przemocy na terenie Pszczyny

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie, tel. 32 210 41 73
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 18, tel. 32 449 01 45
  • Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, ul. Bogedaina 18, tel. 32 449 32 00 
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pszczynie, ul. Dworcowa 30, tel. 32 449 38 78

 

Punkty pomocy ofiarom przemocy na terenie Polski

  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel 22 668 70 00 (działa w dni powszednie 14:00-22:00 www.niebieskalinia.pl
  • Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa, ul. Przemysłowa 30/32, tel 22 583 66 00, Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15 www.pomoc.rpo.gov.pl, Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, tel. 800 12 12 12 
  • Centrum Praw Kobiet, Warszawa ul. Wilcza 60/19, tel. 22 622 25 17 www.cpk.org.pl
  • Centrum Praw Ojca i Dziecka, tel. 508 333 669, www.prawaojca.org.pl 
  • Fundacja "Dzieci niczyje", Warszawa, ul. Katowicka 31, tel. 22 616 02 68 www.fdn.pl, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116111

 

Informator -

dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie - TUTAJ

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X