Informacje ogólne

W styczniu 2021 roku utworzono Klub Seniora w ramach Programu Senior+

Historia powstania Klubu Seniora

W styczniu 2016 roku w ramach projektu socjalnego „Aktywizacja i integracja seniorów poprzez działalność Klubu Seniora” utworzony został Klub Seniora. Projekt był odpowiedzią na zwiększającą się liczbę osób starszych oraz prowadzoną politykę senioralą, która ma za zadanie kształtowanie warunków godnego i zdrowego starzenia się.

Głównym celem projektu było stworzenie osobom starszym miejsca i warunków do spotkań, w trakcie których mogą ciekawie spędzać wolny czas, zaspokoić potrzeby psychofizyczne i edukacyjne. Kładziony był nacisk na zdrowy tryb życia oraz promowanie aktywności fizycznej, stanowiącej fundament dobrego zdrowia i umożliwiającej zachowanie sprawności i samodzielności w zakresie samoobsługi w dłuższej perspektywie. Podejmowane działania o charakterze edukacyjnym zmierzały do wzrostu umiejętności w zakresie wartościowego spędzania czasu wolnego oraz do mobilizowania seniorów do aktywności poza miejscem zamieszkania, a tym samym podnoszenia jakości życia.

Finalnym celem projektu było budowanie i utrzymywanie relacji społecznych oraz pobudzanie aktywności seniorów i dążenie do ich aktywności na rzecz społeczności lokalnej. W tym celu, podejmowane były działania z zakresu m.in. integracji międzypokoleniowej, służące wzajemnej wymianie doświadczeń i inspirowaniu do aktywności.

Klub Seniora organizował zajęcia integracyjne, spotkania ze specjalistami i pasjonatami różnych dziedzin wiedzy, warsztaty pobudzające twórczość, zajęcia o tematyce zdrowotnej, kulinarnej, zajęcia sportowe oraz różnorakie wyjścia i wyjazdy.

Kierowano się głównie potrzebami naszych beneficjentów i w tym celu starano się dostosować plan działań do ich oczekiwań i zainteresowań.

Seniorzy uczestnicy projektu zgłaszali potrzebę rozwoju formuły Klubu Seniora, aby Klub stał się docelowo stałym miejscem, w którym w szerokim zakresie godzinowym seniorzy będą mogli się spotykać i realizować swoje potrzeby integracyjne.

Wystąpiono zatem z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o dofinansowanie utworzenia Klubu Seniora w ramach Programu Senior+ oraz zaplanowano środki własne z budżetu Gminy Pszczyna, dzięki czemu powstał Klub Seniora Senior+

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X