Podstawowe informacje

O projekcie    

Celem głównym projektu realizowanego na terenie Gminy Pszczyna w okresie od 01.01.2018-31.12.2020 jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

Zaplanowano pomoc grupie 40 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pszczyna. Uczestnicy będą mieli zapewnione wsparcie w ramach usług aktywnej integracji pod kątem społecznym, zdrowotnym, edukacyjnych, zawodowym w zależności od zdiagnozowanych problemów i deficytów każdego uczestnika projektu.


Grupe docelową stanowią  

a) osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy;

b) otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach programu.


Preferencje dotyczące grup docelowych:

a) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

c) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,

d) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

 

Uczestniczkami i uczestnikami projektu mogą zostać:

- osoby lub rodziny korzystające/kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej

- osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym

- osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich

- osoby przebywające w MOW/MOŚ,

- osoby niepełnosprawne

- osoby niesamodzielne

- osoby korzystające z PO PŻ.

Warunkiem udziału w projekcie jest zamieszkiwanie na terenie Gminy Pszczyna

 


Zasady rekrutacji:

 

Za rekrutację do projektu odpowiadać będzie Zespół Projektowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie. Ankiety zgłoszeniowe do projektu osoba ubiegająca się o udział w projekcie składać będzie do Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie.

Proces rekrutacji przebiegać będzie następująco:

- osoba zainteresowana składa komplet dokumentów zgodnie z wzorami opracowanymi przez Lidera,

- właściwa komisja weryfikuje poprawność oraz kompletność aplikacji oraz sprawdza kwalifikowalność kandydata/tki,

- kandydat/ka nie spełnia kryterium udziału w projekcie – odmowa, a jeśli spełnia – zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną

- podczas rozmowy kandydat/ka wypełnia test motywacji, prowadzi rozmowę z komisją oraz podlega ocenie przez komisję

- komisja po przeprowadzeniu wszystkich rozmów tworzy wstępne listy rankingowe (zakwalifikowani, rezerwa, odmowa)

- ostatecznego zatwierdzenia list dokonuje Lider projektu.

Kryteria rekrutacji:

- test motywacji: 0-5 pkt

- przebieg rozmowy: 0-5 pkt

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi: 2 pkt

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego: 2 pkt

- osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ: 2 pkt

Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej bądź zakwalifikowanie w trakcie realizacji projektu osoby z listy rezerwowej (np. w przypadku przerwania/wczesnego zakończenia udziału w projekcie przez uczestnika projektu).

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X