Informacje ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że na terenie Gminy Pszczyna realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), którego celem jest wsparcie osób i rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej poprzez pomoc żywnościową.

Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Instytucją realizującą podprogram na terenie Gminy Pszczyna jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie.

Zgodnie z nowymi wytycznymi z dnia 28 grudnia 2016 roku, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono zmiany w kwalifikowaniu osób potrzebujących. Podwyższeniu uległo kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu. Podwyższone kwoty w ramach Programu wynoszą 200% kryterium, tj. :

- 1 402 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej

- 1 056 zł netto dla osoby w rodzinie 

 

W ramach programu będą także realizowane działania na rzecz włączenia społecznego m.in.

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie Alicja Wykręt

 

Punkt wydawania żywności:

Ośrodek Kultury „Kaniówka”, Piasek ul. Katowicka 63  

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X