Obowiązek informacyjny - klauzula dotycząca rejestracji rozmów telefonicznych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - monikagazda@interia.pl

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podniesienia jakości obsługi, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dokumentacji:
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – zgody na rejestrowanie rozmowy telefonicznej przez akceptację komunikatu głosowego centrali telefonicznej.
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest podniesienie jakości obsługi, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, dokumentacja przeprowadzonych rozmów.
  1. Nagrania rozmów udostępniane mogą być organom państwowym w zakresie niezbędnym w prowadzonych postępowaniach, a także kancelariom prawnym w przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do nadpisania najstarszego zapisu lub w wybranych przypadkach do czasu zakończenia prowadzonych postępowań.

  3. Osoba której rozmowa została nagrana ma prawo dostępu do nagrania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w którym nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa lub prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

  4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.

  5. Wyrażenie zgody na rejestrowanie rozmowy telefonicznej poprzez akceptację komunikatu głosowego centrali telefonicznej jest dobrowolne, a brak akceptacji realizowany jest przez przerwanie połączenia po wysłuchaniu komunikatu. Brak akceptacji na nagrywanie rozmów skutkuje brakiem możliwości załatwiania spraw telefonicznie, a jedynie osobiście w biurach Ośrodka Pomocy Społecznej.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X