Informacje ogólne


Od października 2018 roku prowadzony jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie wolontariat, w ramach projektu socjalnego ,, Wolontariat lokalny - pomoc i wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych”. Projekt ten jest odpowiedzią na zwiększającą się liczbę osób starszych i niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Głównym celem wolontariatu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, izolacji i samotności osób starszych poprzez zaangażowanie ludzi dobrej woli do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy na ich rzecz. Wolontariat może być odpowiedzią na potrzeby podopiecznych – obecności drugiego człowieka, wsparcia w drobnych czynnościach dnia codziennego. Może być sposobem na życie dla osób poszukujących dla siebie miejsca i nowych zadań, które chcą czuć się potrzebne.

Projekt adresowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Pszczyna. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które pisemnie potwierdzą chęć uczestnictwa. Udział w wolontariacie jest bezpłatny zarówno dla uczestników jak i wolontariuszy. Wolontariat jest prowadzony przez pracowników socjalnych OPS w Pszczynie, wolontariuszy oraz specjalistów zaangażowanych na zasadzie dzielenia się doświadczeniami.

Kim jest wolontariusz?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo (dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej.

Kto może być wolontariuszem?

•    Osoba pełnoletnia może podjąć się wykonywania świadczeń jako wolontariusz samodzielnie podejmując taką decyzję.
•    W przypadku osób niepełnoletnich do rozpoczęcia działalności wolontariackiej wymagana jest zgoda rodziców (tzw. przedstawiciela ustawowego).
•    Wolontariuszami mogą być także osoby bezrobotne (bez obawy o utratę statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku).


Kilka powodów dla których warto zostać wolontariuszem w OPS

•    Możesz uczynić swoje życie barwniejszym, a jednocześnie niewielkim wysiłkiem dać innym coś bardzo potrzebnego i ważnego.
•    Zdobędziesz doświadczenie zawodowe, które wzbogaci twoje CV.
•    Jeśli do końca nie wiesz, co w życiu chciałbyś robić, wolontariat może być drogą do odnalezienia dziedziny w której będziesz pracować.
•    Wolontariat może być sposobem na odkrycie takich cech jak: umiejętność pracy w zespole, kreatywność, altruizm, empatia itp.

Wolontariuszom zapewniamy:

•    UBEZPIECZENIE NW - pracując jako wolontariusz jesteś ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.
•    POROZUMIENIE - jeśli będziesz pracował dłużej niż 30 dni, zostanie z Tobą podpisane porozumienie
•    ZAŚWIADCZENIE - na koniec Twojej Pracy jako wolontariusz możesz otrzymać zaświadczenie o wykonywaniu pracy wolontarystycznej.
•    SZKOLENIA - w zależności od potrzeb organizujemy różnego rodzaju szkolenia, spotkania ze specjalistami.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X