Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo
 • część załączników ma postać skanów dokumentów
 • nie wszystkie grafiki mają opisy alternatywne
 • niektóre teksty zawierają tekst o słabym kontraście
 • brak pełnej struktury nagłówków w publikowanych treściach
 • brak niektórych ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami np. zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru tekstu
 • Na żądanie Klienta niedostępne treści mogą zostać przetworzone na dostępne cyfrowo lub udostępnione w alternatywnej formie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: koordynator ds. dostępności Adam Biela.
 • E-mail: ops@pszczyna.pl
 • Telefon: 322104173

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie
 • Adres: ul. Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna
 • E-mail: ops@pszczyna.pl
 • Telefon: 322104173

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokale Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie mieszczą się w 4 budynkach:

1. Główna siedziba Ośrodka znajduje się  w budynku przy ulicy Jana Kilińskiego 5a. Lokale znajdują się w 1-piętrowym budynku zarówno na parterze jak i na piętrze. W budynku nie ma windy oraz toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych (ze względów technicznych i prawnych brak możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami). Jednocześnie przy drzwiach wejściowych do budynku zainstalowano domofon pozwalający na kontakt z pracownikiem Ośrodka, który udziela niezbędnego wsparcia osobom potrzebującym. Ponadto osoby zainteresowane mogą kontaktować się w pracownikami Ośrodka w lokalu znajdującym się na parterze budynku, który umożliwia swobodny dostęp (wjazd) osobom z ograniczeniami ruchowymi. W lokalu na parterze znajduje się stanowisko do obsługi klienta każdego działu Ośrodka. Przed wejściem do lokalu na parterze zamontowano zadaszenie. Brak zadaszenia przy wejściu do lokalu znajdującego się na piętrze.
2. W lokalu położonym przy ulicy Jana Kilińskiego 3b nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Na budynku od strony parkingu OPS zainstalowano domofon pozwalający na kontakt z pracownikiem Ośrodka, który udziela niezbędnego wsparcia osobom potrzebującym. Na schodach zewnętrznych znajduje się zadaszenie. Na budynku od strony ul. Kilińskiego zainstalowano domofon pozwalający na kontakt z pracownikiem Ośrodka. Przed wejściem do lokalu zamontowano zadaszenie.
3. Lokal położony przy ulicy Jana Kilińskiego 3a nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych, jednakże wszystkie sprawy można załatwić w budynkach 3b oraz 5a.
Przed budynkami znajduje się ogólnodostępny parking, nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.
4. Lokal położony przy ulicy Dworcowej 3 - Klub Seniora (wejście od podwórka). Lokal znajduje się w całości na parterze budynku, co umożliwia swobodny dostęp (wjazd) osobom z ograniczeniami ruchowymi. Przed wejściem zamontowano zadaszenie. Pomieszczenia lokalu (w tym jedna z dwóch toalet) są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W podwórku budynku znajduje się parking (nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych).

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacja dla osób niesłyszących:


Od dnia 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, uprawniająca osoby niesłyszące i głuche do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Ośrodku. Ponadto osoby niesłyszące lub głuche mogą kontaktować się z Ośrodkiem przy wykorzystaniu jednej z poniższych form:
e-mail: ops@pszczyna.pl
fax: 32 210 41 73
bezpośrednio drogą pocztową na adres Ośrodka tj.: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5a, 43 - 200 Pszczyna.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie zapewnia również osobom uprawnionym możliwość bezpłatnego skorzystania z pomocy tłumacza. Osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza minimum 3 dni wcześniej, wskazując jednocześnie wybraną metodę komunikacji. W każdej innej sytuacji, niewymagającej obecności tłumacza przysięgłego, istnieje możliwość skorzystania z pomocy dwóch pracowników Ośrodka posługujących się językiem migowym.

Informacja dla osób niewidomych i słabowidzących:


Na stanowiskach obsługi klienta znajdują się lupy oraz ramki do podpisu.
Osobom słabowidzącym na ich prośbę zostaną udostępnione decyzje i materiały w druku powiększonym.
Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnodostępnych przestrzeni budynku (pies nie musi mieć założonego kagańca).

Inne informacje i oświadczenia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie deklaruje, iż w miarę posiadanych możliwości będzie dążył do ograniczenia istniejących barier.

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X