Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie Uchwały Nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.148.2011 Burmistrza Pszczyny z dnia 2.08.2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pszczynie oraz Uchwały nr V/29/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Pszczynie oraz Zarządzenia Nr SG.0050.91.2015 Burmistrza Pszczyny z dnia 13.03.2015 r. w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pszczynie oraz Zarządzenia nr SG.0050.1398.2021 Burmistrza Pszczyny z dnia 19.10.2021 roku w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pszczynie

został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w Pszczynie w następującym składzie:

1. Sonia Marekwia - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie - Przewodnicząca Zespołu

2. Zdzisław Grygier - Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pszczynie - Zastępca Przewodniczącej Zespołu

3. Sebastian Piątyszek - p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

4. Bartłomiej Poźniak - p.o. Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

5. Artur Olechnowicz - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pszczynie

6. Iwona Gołyszny - Kurator Specjalista Pionu Karnego Sądu Rejonowego w Pszczynie

7. Agnieszka Białoń - Starszy Kurator Zawodowy Pionu Rodzinnego oraz Nieletnich Sądu Rejonowego w Pszczynie

8. Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie

9. Beata Hellwig - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie

10. Bożena Zięcina-Krawiec - Lekarz Szpitala Powiatowego w Pszczynie

11. Aleksandra Adamus-Operchalska - Specjalista ds. Dydaktyki Szpitala Powiatowego w Pszczynie

12. Joanna Czakańska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

13. Aleksandra Wyrobek - Starszy Pracownik Socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

14. Piotr Kowalski - Dyrektor Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Pszczynie

15. Magdalena Famulok - Pracownik Socjalny Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Pszczynie

16. Alicja Wykręt - Specjalista Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie - Sekretarz Zespołu

17. Aleksandra Tomża - Kierownik Działu Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

18. Marcin Kapica - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

 

Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

  • realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
  • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X