Program RODZINA 500+

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji programu „Rodzina 500+” uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie 01.04-01.07.2016 r, to realizator zadania ma trzy miesiące czasu na wydanie decyzji od daty złożenia wniosku. Ośrodek zatem pozostaje w ustawowym terminie do wydania decyzji. Obecnie nadal są przyjmowane wnioski na wspomniane świadczenie, ale równocześnie sukcesywnie wydawane są decyzje w tej sprawie. O decyzji wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą pocztową na adres wskazany we wniosku, bądź, jeśli wnioskodawca zamieszkuje w Pszczynie drogą telefoniczną (o ile numer telefonu został podany we wniosku).

Realizatorem programu jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a; informacja telefoniczna - 32 2104173 wew. 41; email: opspszczyna@wp.pl

Gdzie można pobrać druki wniosków:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a
- strony internetowe: www.opspszczyna.pl lub www.mrpips.gov.pl

Kiedy złożyć wniosek: wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r.

Gdzie złożyć wniosek:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a - w godzinach pracy Ośrodka

Jeśli wniosek zostanie złożony do 1 lipca 2016 r. rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.

Najważniejsze informacje:

- 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

- Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

- Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.

- Na pierwsze lub jedyne dziecko
rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

- Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli zamieszkuje z rodzicami i utrzymuje się ze wspólnych dochodów.

- Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny (dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci). W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć: oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym uzyskanych w 2014 roku, a w przypadku rolników również oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego. Jeżeli sytuacja dochodowa rodziny w porównaniu do 2014 roku nie uległa zmianie, organ ustalający prawo do świadczenia sam ustali wysokość dochodów. Jeżeli zaś sytuacja dochodowa się zmieniła, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę albo uzyskanie dochodu.

- Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.

- Jeżeli wniosek zostanie złożony od 2 lipca, to świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

- Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia. Wypłata nastąpi dopiero po doręczeniu decyzji wnioskodawcy.

- W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.

- W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

- Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

- W celu sprawnej realizacji wypłat świadczenia jak również ze względów bezpieczeństwa osób pobierających jednorazowo znaczne kwoty gotówki z kasy OPS, zalecanym sposobem wypłaty świadczenia jest przelew na konto osobiste wnioskodawcy.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki