Nabór na opiekunów prawnych

Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.)
w związku z art. 149 § 3, art. 162 § 1, art. 175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity z dnia 10 sierpnia 2020 Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie opiekuna lub kuratora, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie opiekuna lub kuratora następuje na podstawie postanowienia Sądu.
Pełnienie funkcji opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie i nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń z tytułu zgłoszenia swojej kandydatury.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja  w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli; składanie sprawozdań z realizacji pełnionych zadań.
Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:
Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
- niepozbawiona praw publicznych,
- niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
- dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:
- która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
- wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
- wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
- wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiążą się należycie z obowiązków opiekuna.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna/kuratora proszone są o złożenie następujących dokumentów:
1. oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
2. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych lub kuratorów należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Jana Kilińskiego 5a, w godzinach pracy Ośrodka (pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 7.00-15.00) lub przesyłać pocztą na podany wyżej adres.

Dyrektor OPS w Pszczynie przewiduje możliwość rozmowy wstępnej przed przedstawieniem Sądowi wybranej kandydatury.

Załączniki:
1. Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora - załącznik nr 1
2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X